shop by brand
shop by brand
ADA
Green Brighty STEP 3 (250 ml)
In stock
ราคา 450 บาท
Add to cart
ADA Green Brighty STEP 3 (250 ml)
Product Description
 
STEP 3 ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง เหล็ก และ โปตัสเซียม ที่ช่วยการเจริญเติบโตของระบบราก
* แนะนำให้ใช้ STEP 3 เมื่อตู้พรรณไม้น้ำมีอายุ 1 ปีขึ้นไป