shop by brand
shop by brand
Shirakura
Chiebi in a plastic pack 20g
In stock
ราคา 550 บาท
Add to cart
Shirakura Chiebi in a plastic pack 20g
Product Description
 
Shirakura Chi Ebi เป็นอาหารผสมที่ผลิตสำหรับลูกกุ้งโดยเฉพาะ มีส่วนผสมสำคัญที่ลูกกุ้งต้องการโดยเฉพาะในช่วง สัปดาห์แรกๆ เพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรง นอกจากนั้นยังช่วยการเพิ่่มจำนวนของจุลชีพชนิดต่างๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ช่วยย่อยสลายเศษอาหารและของเสียจากกุ้งซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเป็นอาหารของลูกกุ้ง หากต้องการทราบว่ากุ้งมีความต้องการโปรตีนจากการกินจุลชีพจริงหรือไม่ เราสามารถทำการทดสอบง่ายๆ โดยการใช้มือขุดดินเป็นหลุมเล็กๆ เพียงไม่วินาที จะพบว่ากุ้งจะมารวมกันที่หลุมนี้เพื่อกินจุลชีพที่ถูกขุดขึ้นมา เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะมีอาหารสำหรับจุลชีพเหล่านี้เพียงพออยู่เสมอ แนะนำให้ใช้ Chi Ebi อย่างสม่ำเสมอ